KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

SİMYA ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BASIM YAYIN TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Genel Bilgi

Simya Özel Eğitim Hizmetleri Basım Yayın Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“Deneme Tadında Yayınları”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “Veri Sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

Deneme Tadında Yayınları  Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü”  başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında Değişiklik ve Güncelleme

KVK politikası, Deneme Tadında Yayınları tarafından internet sitesinde yayımlanarak ilgililere sunulmuş olup yeni hizmetlerin sunulması ve/veya yasa ve ilgili mevzuattaki olabilecek değişikliklerin karşılanabilmesi amacıyla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Deneme Tadında Yayınları tarafından aşağıda belirtiler kişisel verileriniz, ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad

İletişim Bilgileri: İlgili kişi ile irtibat sağlanabilecek tüm e-posta adresleri, sabit ve mobil telefon numaraları.

Finans Bilgileriniz: Kurumumuz ile kişisel veri sahibi arasındaki tüm finansal ilişkiye ait belgeler, online ödemeler için gerekli olan finansal bilgiler.

Kişisel Verilerinizin İşlenme İlkeleri

Kişisel verileriniz ilgili kanunun 4. maddesinde belirtildiği üzere;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenecektir.

KVKK kapsamında kurumumuz ile ilişkisi olan tüm kişilere ait kişisel bilgiler usulüne uygun olarak korunmaktadır. Tarafımıza iletmiş olduğunuz yahut tarafımızca edinilen kişisel verilerinizin, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rızanız veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerinizin işlenmediğini/üçüncü kişilere aktarılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Şartları

Kişisel verileriniz ilgili kanunun 5. maddesindeki şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel veriler kişinin açık rızası olmaksınız işlenemez ancak;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Fiilî imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında kişisel verileriniz yukarıda belirtilen ilkeler kapsamında işlenebilmektedir.

İlgili kanunun 6.maddesinde belirtildiği üzere özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel veriler ilgilinin açık rızası olmadan aktarılamaz ancak, kanunun 5. maddesinde belirtilen “kişisel verinin kişinin açık rızası olmaksınız işlenebilmesini kapsayan durumlarda, yine kanunda belirtilen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla yurt içine aktarılabilir.

Kurum sitemizden başka sitelere bağlantılar verilebilmekte olup bu sitelerin kanuna uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz ve içerikleri bakımından herhangi bir yetkimiz bulunmamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi

Kişisel veriler politikamız ve kanunda belirtilen esaslara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinebilir, yok edilebilir veya anonim hâle getirilebilir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Deneme Tadında Yayınları’na başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,
 3. İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Deneme Tadında Yayınları Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz.

Copyright © GO Yayınları Tüm hakları saklıdır.